Read More Read Less

Het sal escompetentiemodel van de ATD heeft een nieuwe ja s. Recent ond erzoek en de roep om een eenvoudiger te han teren model resulteerden in het New World -Cla ss Sal es Competency Model. Dit raa mwerk, da t kenn isgebieden, vaa rdigheden en kritische gedragsfactoren voor succes omvat, is een waa rdevol mana gementinstrument voor iedere sal esorgan isatie.

About the Author
See All
Be the first to comment
Sign In to Post a Comment
Sorry! Something went wrong on our end. Please try again later.